İmar ve Kadastro Hukuku

profession-image

03.05.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu ile yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amaçlanmıştır.

21.06.1987 kabul tarihli 3402 sayılı Kadastro Kanunu ile ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırları arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukukî durumları tespit edilmiş ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicili kurularak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısı oluşturulmuştur.

İmar ve Kadastro Hukuku Kapsamında Karşımıza Çıkabilecek Hukuksal İhtilaflar

  • İmar Kanunu kaynaklı temel ihtilaflar
  • İmar Barışı düzenlemesi kaynaklı davalar
  • Yıkım, para cezasına yönelik iptal davaları
  • Kadastro öncesi ve sonrasına yönelik davalar
  • Tapu Kanunu 1007. Maddesi gereğince açılacak olan tazminat davaları
  • Planlı ve Plansız Alanlar İmar Yönetmelikleri kaynaklı ihtilaflar ve davalar